Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Deklaracja dostępności.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://sosw_grodkow.wodip.opole.pl/portal/

Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy w Grodkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Ośrodka. Strona jest w trakcie przebudowy. Zmiana adresu strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-08-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub  kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774155488. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Adres: 49-200 Grodków , ul. Krakowska 31, ul. Krakowska 20c.

Parking

  1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego.
  2. Miejsca parkingowe są dostępne przed budynkami, są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
  3. Parking jest bezpłatny.

 

Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

  1. Wejścia do budynku nie mają schodów.
  2. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Ciągi poziome

  1. Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji.
  2. Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów. W budynku przy ul. Krakowskiej 20c znajduje się winda do stołówki.

Pomieszczenia

  1. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.